Hardangervidda Villreinutval
 
Meny
Jakt
31. august 2017
SKRANTESYKE / CWD
Skrantesyke / CWD er en dødelig prionsykdom som er påvist hos villrein i Nordfjella villreinområde. Sykdommen er ikke påvist på Hardangervidda, men høsten 2017 skal alle villreinjegere på Hardangervidda samle inn CWD-prøver (hjerneprøve) fra alle felte dyr 1,5 år og eldre. Avføringsprøve skal også leveres. For et sikrere prøvesvar kan lymfeknuter leveres sammen med hjerneprøven. Prøvesett vil bli levert ut sammen med kontrollkorta og det vil bli mulighet for å få tak i nye prøvesett på ulike steder rundt vidda - se oversikt.
 
Film som viser hvordan CWD-prøve (hjerneprøve) skal tas: https://www.youtube.com/embed/JoeQZZDTI68?rel=0&showinfo=0 
 
Film som viser hvordan lymfeknuter tas ut: https://www.youtube.com/embed/SJjNXNCn8N0?rel=0&showinfo=0 
 
NB: JEGERE MÅ HUSKE Å REGISTRERE OPPLYSNINGER OM FELTE DYR DET ER TATT CWD-PRØVE FRA. DETTE SKAL GJØRES PÅ www.settogskutt.no
 
Foredrag om prøvetaking og registrering av prøver - se presentasjon 
 
Foredrag om CWD - sykdommen v/ Jørn Våge - se presentasjon. 
 
Fordrag om CWD - tiltak v/ Harald Øverby - se presentasjon.
 
All informasjon om CWD fra myndighetene finnes samlet på www.hjortevilt.no
 
 
HVORDAN FÅ JAKT?
For villreinjakt på Hardangervidda må den enkelte rettighetshaver eller det enkelte fjellstyre kontaktes. Oversikt over disse finner du i valdlista og valdkartet. Søknadsfrist
På private vald er det som regel ingen søknadsfrist. På statsalmenningene er det noe varierende søknadsfrister. Enkelte fjellstyrer har søknadsfrist så tidlig som 1. mai, så vær tidlig ute! Det lønner seg også å være tidlig ute på de beste av de private valdene. Det er imidlertid ofte mulig å få kjøpt kort på Hardangervidda selv under jakta, så det er ikke for sent før siste jaktdag!

KART
Ønsker du et oversiktskart over villreinområdet, hvor alle vald, godkjente flylandingsvann, flybrygger, sleper osv. er inntegnet, ta kontakt med villreinutvalet. Kartet er i farger og har målestokk 1 : 250.000 (70 cm x 100 cm). Pris kr. 150,-

TRANSPORT
Hardangervidda villreinområde er stort, faktisk større enn Østfold og Vestfold fylker til sammen! Dette medfører at det i de fleste områdene er behov for motorisert inn- og uttransport av utstyr, jegere og kjøtt. Mulighetene for bruk av ulike transportmidler varierer på ulike deler av vidda, avhengig av topografi, vassdragsutforming, tilgang på sleper, vann hvor det er mulig å lande med fly, lovverket osv.

Telemark
I dette fylket er den motoriserte transporten i all hovedsak knyttet til fly og båt. I Tinn kommune er det adkomst til store deler av jaktområdet etter bilvei.

Hordaland
Dette fylket har fly, helikopter og traktor som alternative transportmidler. Fly er mest benyttet. I Eidfjord og Ullensvang er det tradisjonelt blitt benyttet traktor med henger langs enkelte traktorsleper.

Buskerud
I dette fylket er det mulighet for traktor, terrengbil, fly og helikopter. Det er i all hovedsak traktor og terrengbil som benyttes. Fly benyttes lite. Terrengbil er kun tillatt å benytte langs slepa fra Solheimstulen til Vegarhovda, etter søknad.

Motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark
All motorferdsel i nasjonalparken er i utgangspunktet forbudt. Det er imidlertid mulig å få tillatelse til motorferdsel i forbindelse med villreinjakt. Søknad om dette må sendes det fylkesvise tilsynsutvalget i det fylket motorferdselen skal foregå.
 
Tilsynsutvalget i Hordaland, 5780 KINSARVIK                         
 
Tilsynsutvalget i Buskerud, 3630 RØDBERG                           
Tilsynsutvalget i Telemark, Pb. 14, 3661 RJUKAN                                            
 
Fra bestemte vann i nasjonalparken kan imidlertid uttransport av felt villrein foregå uten løyve fra tilsynsutvalget. Kontakt de fylkesvise tilsynsutvalgene for nærmere informasjon om hvilke vann dette gjelder.

Motorferdsel utenfor nasjonalparken
For opplysninger om motorferdsel utenfor nasjonalparken må den enkelte kommune kontaktes.

HUSVÆRE
Tilgangen på husvære varierer mye fra område til område. På statsallmenningene finnes det fjellstyrehytter som kan benyttes. Det enkelte fjellstyre har oversikt over dette. Mange private områder har også husrom å tilby sine jegere. Det er imidlertid på langt nær husrom til alle jegerne, hverken på private områder eller på statsalmenningene. Jegerne må derfor ofte benytte telt under villreinjakta.

OVERFØRING AV KORT

Alle fellingstillatelser / kort kan overføres og benyttes på andre vald enn det valdet det i utgangspunktet er utstedt på. Dette forutsetter imidlertid at jeger har innhentet tillatelse fra rettighetshaver / valdansvarlig på det valdet kortet skal overfør til, samt tillatelse fra det vald kortet opprinnelig hører hjemme. I henhold til hjorteviltforskriften § 31 skal slik tillatelse være skriftlig. Hardangervidda villreinområde har i 2017 dispensasjon fra dette kravet.

Dispensasjonen fra hjorteviltforskriften vedrørende kravet om skriftlig tillatelse ved overføring av kort mellom vald gjelder kun offentligrettslig krav iht. § 31.

Den enkelte rettighetshaver og det enkelte fjellstyre (vald) bestemmer i 2017 selv om de tillater overføring av kontrollkort og eventuelt hvordan overføring av kontrollkort mellom vald skal foregå. Disse kan selvsagt kreve at overføring skal skje skriftlig, men det er ikke noe krav om dette i år – jf. dispensasjon. Det er dermed den enkelte rettighetshaver / fjellstyre som avgjør om overføring skal skje skriftlig eller om det er nok med muntlig tillatelse. Det er også mulig å dokumentere eventuell overføring via tekstmelding, e-post og liknende.

Dispensasjonen berører ikke eventuelle privatrettslige forhold mellom jaktfelt / eiendommer innad i et vald. 

 
NØDVENDIGE PAPIRER
Alle jegere må under jakten medbringe følgende papirer:
* Fellingstillatelse / kontrollkort
* Jegeravgiftskort m/ gyldig skyteprøve
* Våpenkort
 
Andre aktuelle papirer:
* Kjøre-/flyløyve
* Jaktlagskontrakt

UTFYLLING AV KONTROLLKORTET
Før jakta kan starte må rettighetshavers signatur påføres kontrollkortets framside. Det samme skal jeger sitt navn (alternativt kan jaktleder signere kortet ved bruk av jaktlag).

Etter avsluttet jakt fyller jegeren ut kontrollkortets bakside (valdnummer hvor dyret er felt o.s.v). Dette er viktige opplysninger som benyttes av villreinutvalet i forvaltningen av villreinstammen. Jegerne oppfordres på det sterkeste til å bidra med dette til forvaltningen.

Husk å returnere kontrollkortet til det valdet kortet opprinnelig er utstedt på. Kortet skal returneres til kortutsteder straks jakta er slutt. Eventuelt tidligere dersom rettighetshaver krever dette.

 
SKJÆRING AV KONTROLLKORTET  

Når dyr er felt skal jeger, før dyret transporteres fra fellingsstedet, skjære ut type dyr og fellingsdato på kontrollkortet. Dyr eller kjøtt som blir lagt igjen i fjellet skal være merket med kjøttmerkelapp. I 2017 er det tillatt å felle to dyr på SU-kortet, hvorav minst ett dyr skal være kalv (dvs. at det på SU-kortet følger tillatelse til å felle en kalv i tillegg til "hoveddyret", som i tillegg til simle / ungdyr også kan være en kalv). Felles det to dyr på kontrollkortet skal det skjæres ut fellingsdato og type dyr som vanlig for begge dyr. Kjøttmerkelappen skal imidlertid kun benyttes på simle / ungdyr. Kalven skal ikke merkes med kjøttmerkelapp.

BRUK AV JAKTLAG

Det er tillatt å danne jaktlag hvor alle jaktlagets medlemmer kan jakte på alle fellingstillatelsene som jaktlaget disponerer. Medlemmene i jaktlaget behøver ikke å jakte samtidig.

Jaktlag på statsallmenning:
Ved bruk av jaktlag på statsallmenning må det foreligge skriftlig jaktlagskontrakt mellom fjellstyret og alle i jaktlaget. Alle  jaktlagsmedlemmene må ha med seg kopi av jaktlagskontrakten under jakta.

Jaktlag på private vald:
På private vald er det ikke krav om jaktlagskontrakt. Dette er opp til den enkelt jaktrettshaver. Jegeren må likevel ha med enten kontrollkort eller jaktlagskontrakt for dokumentasjon på lovlig jakt.

Samband er nødvendig ved bruk av jaktlag der den som feller dyr, og den som har kontrollkortet ikke er same person. Jaktlaget er ansvarlig for at det ikke blir felt flere dyr enn jaktlaget har fellingstillatelse til.

 

 
 
Hardangervidda Villreinutval               
v/ Svein Erik Lund
3630 Rødberg

Tlf. 31 02 46 31

 
e-post: sel@noreuvdal.no