Hardangervidda Villreinutval
 
Meny
Kvoter og felling
8. januar 2018
FELLINGSRESULTAT 2017
Det ble felt 1.376 dyr høsten 2017. Les mer i kortanalysen 2017. 
 
 
VILLREINKVOTE 2017 
Etter anbefaling fra villreinutvalet ble kvoten i 2017 6.000 kontrollkort, dvs. 2.100 fridyrkort og 3.900 simle/ungdyrkort med kalv inkludert. På SU-kortet kan det dermed felles to (2) dyr hvorav minst ett av dyra må være kalv.
 
FELLINGSRESULTAT 2016
Det ble felt 1.838 dyr høsten 2016. I tillegg ble 323 dyr drept av lynet. Dette gir i sum en avgang på 2.161 dyr i jaktperioden. Les mer i kortanalysen 2016.
 
VILLREINKVOTE 2016 
Etter anbefaling fra villreinutvalet ble kvoten i 2016 8.000 kontrollkort, dvs. 1.200 fridyrkort og 6.800 simle/ungdyrkort med en kalv inkludert. På SU-kortet kan det dermed felles to (2) dyr hvorav minst en kalv.
 
FELLINGSRESULTAT 2015
Det ble felt 1.662 dyr høsten 2015. Les mer i kortanalysen 2015 
 
VILLREINKVOTE 2015
Hardangervidda villreinutval ønsket en kvote på 7.000 kontrollkort fordelt på 1.200 frie dyr og 5.800 S/U med kalv inkludert i kortet. Villreinnemnda støttet dette forslaget med Miljødirektoratet sa NEI til å utforme et kontrollkort med både simle/ungdyr og kalv. Miljødirektoratet mente det kunne sendes ut 5.800 egne kalvekort, noe villreinutvalet ikke ønsket. Villreinutvalet anmodet derfor villreinnemnda til å endre kvoten til 8.000 dyr, fordelt på 1.200 frie dyr, 5.600 s/u og 1.200 kalv. Villreinnemnda vedtok en ny kvote iht. dette.
 
Diverse korrespondanse vedrørende årets kvotefastsettelse: 
 
a) Villreinutvalets opprinnelige kvoteanbefaling - 09.04.2015:
 /hardangervidda/uploads/Kvoteforslag 09 04 2015.pdf
    
b) Villreinnemndas første kvotevedtak - 14.04.2015:
 
Nemndas kvotevedtak med endret ordlyd etter beskjed fra Miljødirektoratet 22.04.2015:
 
c) Brev fra Miljødirektoratet vedrørende kontrollkortet - 27.04.2015:
  
d) Villreinutvalets klage til Miljødirektoratet vedr. utforming av kontrollkort - 29.04.2015:
 
e) Svar fra Miljødirektoratet vedr. utvalets klage på utforming av kontrollkort - 04.05.2015:
 
f) Villreinutvalet anmoder (ingen klage) villreinnemnda om å fatte nytt kvotevedtak - 05.05.2015:
 
g) Villreinnemnda sitt vedtak om ny kvote - 11.05.2015: 
  
Miljødirektoratetes svar på villreinutvalets søknad i 2014 om å inkludere en kalv i SU-kortet:
  
 
FELLINGSRESULTAT 2014
Det ble felt 2.575 dyr høsten 2014. Les mer i kortanalysen 2014.

VILLREINKVOTE 2014
Hardangervidda villreinutval anbefaler en kvote på 9.000 dyr høsten 2014.

FELLINGSRESULTAT 2013

Det ble felt 2.067 dyr høsten 2013. Les mer i kortanalysen 2013.
 
VILLREINKVOTE 2013
Hardangervidda villreinutval anbefalte en kvote på 7.000 dyr høsten 2013. Villreinnemnda vedtok en kvote i henhold til dette.
Villreinutvalets anbefaling og begrunnelse.

FELLINGSRESULTAT 2012
Det ble felt 1.170 dyr høsten 2012. Les mer i kortanalysen 2012.

VILLREINKVOTE 2012
Hardangervidda villreinutval anbefalte en kvote på 6.000 høsten 2012. Villreinnemnda vedtok en kvote i henhold til villreinutvalet sin anbefaling. 
Villreinutvalets anbefaling og begrunnelse.

FELLINGSRESULTAT 2011
Det ble felt 1.376 dyr høsten 2011. Les mer i kortanalysen 2011.

VILLREINKVOTE 2011
Hardangervidda villreinutval anbefaler overfor villreinnemnda 5.000 i kvote for 2011. Villreinutvalets anbefaling. Vedlegg.
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet vedtok en kvote i samsvar med villreinutvalet sin anbefaling.

FELLINGSRESULTAT 2010
Det ble felt 957 dyr høsten 2010. Les mer i kortanalysen 2010.

VILLREINKVOTE 2010
Villreinnemnda vedtok en kvote på 2.000 dyr etter anbefaling fra villreinutvalet. Villreinutvalet sin anbefaling og begrunnelse kan du lese her:
 /hardangervidda/uploads/Documents/Kvote 2010 anbefaling NETT.doc
/hardangervidda/uploads/Documents/Vedlegg kvoteanbefaling NETT.doc

Tinn kommune klaget på nemnda sitt vedtak. Nemnda opprettholdt sitt vedtak og sendte saken til Direktoratet for naturforvaltning for endelig avgjørelse. DN sitt vedtak kan du lese ger: /hardangervidda/uploads/Documents/DN kvotevedtak 2010.doc

FELLINGSRESULTAT 2009 
Det ble felt 684 dyr høsten 2009. Kortanalyse 2009.

VILLREINKVOTE 2009
Villreinnemnda vedtok etter anbefaling fra villreinutvalet en kvote på 1.500 dyr høsten 2009. Enkelte områder i Telemark klaget på vedtaket men villreinnemnda opprettholdt sitt vedtak. Saken gikk derfor til Direktoratet for naturforvaltning for endelig avgjørelse. Direktoratet ikke klagen til følge og opprettholdt nemndas vedtak. Villreinutvalets anbefaling kan du lese her....
Villreinnemnda sin vurdering finner du her....
DN sin klagebehandling finner du her...

FELLINGSRESULTAT 2008
Det ble felt 658 dyr høsten 2008.
Kortanalyse 2008.

VILLREINKVOTE 2008
Villreinnemnda har etter anbefaling fra villreinutvalet vedtatt en kvote på 1.500 dyr høsten 2008. Villreinutvalets anbefaling kan du lese her....

FELLINGSRESULTAT 2007
Det ble felt 671 dyr på Hardangervidda høsten 2007.  Kortanalyse 2007

VILLREINKVOTE 2007
Villreinutvalet oversendte 13. april sin anbefaling til villreinnemnda om villreinkvote høsten 2007. Anbefalingen er 1.800 fellingstillatelser fordelt på 630 frie dyr, 630 simle/ungdyr og 540 kalv. Villreinutvalets anbefaling kan du lese her.  
Villreinnemnda vedtok kvote iht. villreinutvalet sitt forslag.
 
FELLINGSRESULTAT 2006
Det ble felt 1.024 dyr på Hardangervidda høsten 2006. Se fellingsresultatet herSe også egen rapport om fellingen.

VILLREINKVOTE 2006
Villreinutvalet oversendte 6. april sin anbefaling til villreinnemnda om villreinkvote høsten 2006. Anbefalingen er 3.500 fellingstillatelser fordelt på 1.225 frie dyr, 1.400 simle/ungdyr og 875 kalv. Villreinutvalets begrunnelse kan du lese her.    Villreinnemnda behandlet kvoteforslaget på sitt møte den 19. april og vedtok en kvote i henhold til villreinutvalets anbefaling.

FELLINGSRESULTAT 2005
Høsten 2005 ble det felt 835 villrein på Hardangervidda. Dette er et godt resultat ut fra målsetningen om en bestandsvekst på ca. 750 dyr dette året.   Se oversikt over fellingen.   Les villreinutvalets Analyse av felling og kontrollkort.

KVOTE 2005
Villreinutvalet skal hvert år komme med en anbefaling overfor villreinnemnda når det gjelder kvote. Etter grundig drøfting og lokal høringsrunde blant rettighetshaverne anbefalte villreinutvalet en kvote på 2.500 dyr høsten 2005. Kvoten ble anbefalt fordelt på 40% frie dyr, 35% simle/ungdyr og 25% kalv.  (les villreinutvalets anbefaling) og (resultatet fra høringen).

Villreinnemnda vedtok den 26. april villreinkvoten i tråd med villreinutvalets anbefaling.

Roller og ansvar samt prosess i forbindelse med kvotefastsettingen.
KVOTE 2004
Villreinutvalet anbefalte å frede villreinen høsten 2004. Dette for bl.a. å kunne ha en noe større jakt i 2005 enn det som hadde vært mulig dersom jakt i 2004.
(les villreinutvalets anbefaling i 2004). Nemdas kvotevedtak i 2004 ble anket men direktoratet stadfestet villreinnemnda sitt vedtak(les DN's endelige vedtak om kvote i 2004).

KVOTER 1973 – 2004
Kvotene på Hardangervidda har variert mye. Kvotene i 1998 – 2000 er de høyeste som har vært på Hardangervidda. Dette går ikke frem av figuren da det i perioden 1998 - 2001 er benyttet et nytt kontrollkort på Hardangervidda, hvor en kalv er inkludert i hvert av voksendyrkortene. Disse årene har det derfor vært to korttyper - simle-/ungdyrkort og fridyrkort. Tidligere var det tre korttyper; kalvekort, simle-/ungdyrkort og fridyrkort. Figuren viser kun antall kontrollkort. I 2002 var kalvekort inkludert på simle/ungdyrkortet.

 

I 1998 – 2000 var det 11.500 kontrollkort/fellingstillatelser på voksne dyr. Den reelle kvoten var imidlertid disse 11.500 + det antall kalv som blir født sommeren før jakt. Kalvetilveksten varierer mye fra år til år. For årene før 1998 (f.eks. 1983) var det egne kalvekort og kalvekvoten kommer frem i figuren. Det samme gjelder for 2003.

FELLING 1973 - 2001
Antall felte dyr har variert sterkt avhengig av kvotestørrelse, værforhold og annet. De ytre rammene for jaktutøvelsen har endret seg og dette gir utslag i færre felte dyr i dag enn for 15 år siden, til tross for like store kvoter.

Den lave fellingen i 2003 skyldes at det lokalt var stort ønske om fredning og at allmenningsjegerne og de fleste private områdene avsto fra å jakte. Dette på tross av at direktoratet overstyrte lokale myndigheter og vedtok kvote.

FORDELING AV FELTE DYR
Selv om antall felte dyr varierer fra år til år, er fordelingen av felte dyr tilnærmet lik fra år til år og dermed ganske forutsigbar. Eventuelle årlige variasjoner i andel voksne bukker blant felte dyr kan i hovedsak forklares gjennom ulik tildeling av andel frie dyr (les voksen bukk). Samtidig ser en at i år hvor mange kommuner har dårlig jakt, så vil andel voksne bukker felt være større enn i år hvor mange kommuner har god jakt. Dette ved samme kvotetildeling. Forskjellen kan her forklares gjennom at jegerne prioriterer å felle bukken (fritt dyr) først. I år med dårlig jakt vil det derfor bli en større andel voksne bukker enn andre kategorier dyr som felle.

 

 
 
Hardangervidda Villreinutval               
v/ Svein Erik Lund
3630 Rødberg

Tlf. 31 02 46 31

 
e-post: sel@noreuvdal.no