Hardangervidda Villreinutval
 
Meny
Forvaltningsapparatet
13. mai 2013

For å forvalte av villreinen og dens leveområde et det et omfattende forvaltningsapparat. Både offentlige og private organer, samt direkte og mer indirekte aktører.

Den offentlige villreinforvaltningen

Miljøverndepartementet - MD
Fastsetter lover og gir overordnede rammer og føringer for forvaltningen. Er øverste forvaltningsorgan for en mange av de lover som er av betydning for forvaltningen av villreinen.

Direktoratet for naturforvaltning - DN
Fastsetter forskrifter i henhold til viltloven, naturvernloven og friluftsloven, og kan gi dispensasjoner fra de samme forskriftene. DN er faglig ansvarlig for forvaltningen av verneområdene og villreinen.

Fylkesmannnen
Fylkesmannen er Stortinget og Regjeringen sin representant og skal se til at forvaltningen skjer i tråd med nasjonal politikk. En viktig rolle er å formidle positive og negative forhold ved gjennomføring av den lokale og regionale forvaltningen. Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen har koordinerings-, tilskudds- og fagansvar for de tre berørte fylkesmenn i Hardangervidda villreinområde.

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet
Villreinnemnda er et statlig særorgan opprettet i medhold av viltloven. Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet omfatter villreinområdene Hardangervidda, Skaulen-Etnefjell og Oksenhalvøya. Villreinnemnda er sammensatt av ett medlem fra hver av kommunene som har villreinareal innenfor den enkelte nemnds virkeområde. Medlemmene oppnevnes av Direktoratet for naturforvaltning, etter forslag på kandidater fra den enkelte kommune.  Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for kommunevalget. Direktoratet gir nærmere veiledning og retningslinjer for villreinnemndas virksomhet.
 
Formålet med villreinnemnda er å sikre en enhetlig og biologisk riktig forvaltning av villreinen. Det er villreinnemnda som vedtar årlige kvoter, administrerer ordningen med kontrollkort, godkjenner driftsplanen, ser til at det er en tilfredsstillende kontrollordning og at villreinjakta blir drevet på en forsvarlig måte. Villreinnemnda er høringsinstans i arealplan- og inngrepssaker og gir uttalelser til offentlige styresmakter i saker som vedkommer villreinområdet og villreininteressene.

Kommunene
Kommunene har i dag et ansvar for villreinområdet gjennom plan og bygningsloven og viltloven.

 

Den lokale villreinforvaltningen

Hardangervidda villreinutval
Den daglige driften av villreinområdet skjer lokalt og de private rettighetshaverene og fjellstyrene har gått sammen og dannet et lokalt forvaltningsorgan - Hardangervidda villreinutval - som tar seg av dette. Villreinutvalet har fire medl. fra HG og fire medl. fra FH. Villreinutvalet utarbeider årlige kvoteforslag som behandles av villreinnemnda og organiserer ulike tellinger.

 

Andre organer
I tillegg til de organene som direkte er knyttet til forvaltningen av villrein er det en rekke andre organer / instanser som mer indirekte er involverte i forvaltning av villreinen og / eller villreinområdet på Hardangervidda. Dette er:

Hardangervidda Grunneigarsamskipnad  - HG
HG er en sammensluttning av private grunneiere på Hardangervidda og har som formål å ivareta grunneiernes interesser i og utenfor verneområdet. Rundt 75% av det private arealet er tilsluttet HG.

Fjellstyra på Hardangervidda as - FH as
FHas er en sammenslutning av de 7 fjellstyrene på Hardangervidda. Det enkelte fjellstyre har som formål å arbeide for de som fjelloven gir rettigheter i allmenningene. FHas har som formål å samordne fjellstyrene sitt arbeid.

Hardangervidda fjelloppsyn
HF er opprettet av fjellstyrene på Hardangervidda og tar på seg ulike oppdrag innen oppsyn, skjøtsel og feltundersøkelser. SNO kjøper tjenester fra HF. Hovedkontoret til HF ligger på Geilo..

Statens naturoppsyn - SNO
SNO ble etablert på Hardangervidda i 1998 og har lokalkontor på Rjukan, Rødberg og Øvre Eidfjord. SNOs sentrale ledelse er organisert som en avdeling i Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim. SNO skal forebygge og bekjempe miljøkriminalitet og drive kontroll, informasjon, tilsyn og skjøtsel i viktige natur- og kulturminneområder. Dette er slik ikke et forvaltningsorgan, men et oppsynsorgan.

Fylkesvise tilsynsutvalg
Deler av vernereglene for Hardangervidda nasjonalpark forvaltes av fylkesvise tilsynsutvalg i Buskerud, Telemark og Hordaland. Disse har blant annet ansvaret for å holde kontroll med all motorferdsel og kan gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse med villreinjakt.

 

 
 
Hardangervidda Villreinutval               
v/ Svein Erik Lund
3630 Rødberg

Tlf. 31 02 46 31

 
e-post: sel@noreuvdal.no