Hardangervidda Villreinutval
 
Meny
Hardangervidda
14. september 2011
Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og dekker et areal på over 8.000 km2.

På Østvidda er det et åpent og bølgende landskap, mens Vestvidda er mer preget av høye topper og bratte daler. Det meste av Hardangervidda ligger mer enn 1000 m.o.h.

Isbreen Hardangerjøkulen ligger lengst nordvest på vidda og når opp i om lag 1860 m.o.h. Jøkulen er en typisk platåbre med korte sidebreer i mange retninger.

Hardangervidda har utallige vann og elver og er kjent som noe av det beste fiskeområdet etter ørret i sør-Norge. I tillegg til rent sportsfiske drives det utstrakt næringsfiske på vidda. Dette spesielt på østvidda, hvor rakfiskproduksjonen har lange tradisjoner.

På grunn av store klimavariasjoner, høydeforskjeller, ulik berggrunn og jordsmonn finner vi et mangfold av vegetasjonstyper og vegetasjonsgradienter på Hardangervidda. Det er spesielt på vestvidda vi finner de rikeste og mest interessante botaniske forekomstene, og vi finner sør- og vestgrensa for mange av våre fjellplanter her. De mange store myrene er et annet særtrekk for plantelivet på vidda og er med på å skape et rikt fugleliv i området.

Det er registrert over 120 fuglearter og 21 ulike arter av pattedyr på Hardangervidda. Mange av artene har sin sørligste utbredelse nettopp her. Dette gjelder bl.a. fjellrev, snøugle, fjelljo og havelle.

Hardangervidda er leveområde for Europas største villreinstamme og det var vinteren 2003/ 04 ca. 5.500 dyr i bestanden. Bestanden har vokst etter dette og før kalving våren 2011 var det i underkant av 10.000 dyr på vidda   . Villreinen er en av karakterartene på vidda og har satt sitt preg på området og bygdene omkring vidda.

Hardangervidda berører fire fylker og ti kommuner. Privat eiendom utgjør 70 % av arealet, mens 30 % er statsalmenning.

Innenfor Hardangervidda ligger Hardangervidda nasjonalpark og Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde og Møsvatn Austfjell landskapsvernområde. Nasjonalparken ble opprettet ved Kgl. Res. 10. april 1981 og er med sine 3.422 km2 Norges største nasjonalpark. Sammen med landskapsvernområdene har verneområdene et areal på 4.272 km2.

 
 
 
Hardangervidda Villreinutval               
v/ Svein Erik Lund
3630 Rødberg

Tlf. 31 02 46 31

 
e-post: sel@noreuvdal.no