Øvre Numedal Fjellstyre
MØTEBOK 21.2.18.
25. februar 2018
Vi har igjen hatt styremøte og hele møteboka kan leses på linken nedenfor:
En kommentar er nødvendig. 
1. Når det gjelder villreinjakta, er det flere nye og noen usikre forhold framover. 
Det gjelder bl.a. årets kvote som av villreinutvalets sekretær ble foreslått satt til 0 dyr. Altså fredning. Men i utvalets styremøte ble
det bestemt at den skal være 1500 dyr fordelt på 50 % bukk og 25 % både på simle/ungdyr og kalv. I praksis vil det si at vi i år får
ca. 75 dyr og altså svært få fellingstillatelser. Det er 1/4 av fjorårets kvote på 6000 dyr. Om dette blir den endelige kvoten gjenstår
å se. Det er Hardangervidda villreinnemnd som skal godkjenne kvoteforslaget. Men søk allerede nå (fristen er 1.5.). 
Dette har også store følger for vår drift og sekretær må gå ned i stilling fra 65 % til 50 % fra 1.7. Synd at vi er så sårbare og dette 
er en bekymring fordi vi antakelig får lave kvoter i flere år. Vi må  håpe på bra med ryper og fisk i fjellet.
2.  Et stort arbeid med betegnelsen "Tettere på villreinfjellet" er startet opp. Kommunestyret bestemte at fjellstyret skulle være repre-
sentert og styreleder tiltrer styringsgruppa.
3. Regnskapet for 2017 viste et overskudd på 60.000 kr. Vi hadde et aktivt år med gode inntekter. En omseting på vel 1,2 mill.
er svært bra. Men det er også store utgifter. Bl.a. over
150 000 til drift og vedlikehold av hytter. Det var utskifting av vinduene på Bakketjønn-hytta og i Grønenuten som var de største utgifts-
postene. Selve jobben ble gjort på dugnad.
Positiv utvikling av rypebestanden førte til nesten 300 000 i salg av kort. Og så nådde stangfiske for fellesfiskeområdet ny rekord med
411 000. Vi har 45 % av dette. 
De store utgiftspostene er selvsagt driften av sekretariatet med kontordriften. Dessuten utgjør slikt som regnskap og revisjon såpass som
nesten 70000 og kontingenter til fellesorganisasjoner og forsikringer beløper seg til vel 150000. Så derfor tynger de faste utgiftene. 
Budsjettet for 2018 er utfordrende å få i balanse. Hovedtallene i regnskapet kan leses av budsjett-forslaget.
4. Prisene er noe justert. Lenge siden forrige gang og det er bedre å heve litt iblandt enn å få de store behovene for heving etter mange år.
Også hytteleie har gått opp litt. Men fortsatt rimelig for de med bruksrett. Vi holder lavest mulig priser for innenbygdsboende.
5. Samjaktavtaler er for tida til vurdering. Avtalen med Ulvik er tatt opp igjen og nå godkjent. Vi får endel kort mot at de får tilgang til nord-
sida og sørsida fra Eidfjord grense til Langebuåni i øst. 
6. Saken om Fredningssoner er ikke "landa" med unntak at styrets vedtak i sak 14/18 der det er gjort vedtak om forbudssone for stangfiske 
under villreinjakta. Sonen strekker seg fra utløpsoset av Bjornesfjorden (Lågaros) til innløpsoset i Geitvatnet. 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker