Øvre Numedal Fjellstyre
Vedlikehold - forsyninger.
5. februar 2017
Hva skjer egentlig i fjellstyret på "svarte vinteren?"
I korthet planlegging, styremøter og etterkomming av byråkratiets krav! I år skal det gjøres flere vedlikeholdsjobber. 
Som bytting av vinduene på Grønenuten og på Bakketjønn-hytta. Dessuten har det kommet endel brann-krav som vi
må etterkomme. Det mest omfattende er at det skal være rømningsveier utenom dører. Noe av grunnen til at vinduer
skal byttes ligger her. Men de er også dårlige så denne jobben måtte vi uansett ta. Brann-kravene medfører også at det
må inn gassskap. Vi kan ikke ha mer enn 2*11 kg inne på hytta. Så nå må dere regne med å hente gass på yttervegg.
Vi har også omfattende vedforsyninger. Disse er i stor grad ivaretatt av beitelagene. Vi har mange gode samarbeidspart-
nere og dette gjør systemet kostnadseffektivt. Ingen kjører f.eks. inn eller ut av fjellet uten at kontoret er kontakta. 
Prinsippet er: Forsyninger inn, søppel med ut!. 
Ellers ser dere annet sted her, at styret har flere saker til behandling. Nytt styremøte er beramma til 23.2. og da skal 
regnskapet godkjennes. Før dette er ferdig, ligger det mye forarbeid. Hyttekomiteen skal også ha utvalgsmøte der
programmet for vinteren/våren "spikres."
Nedenfor til venstre ser dere sekretæren "sverter" ovnen på "Råstugu". Dette er en årlig rutine. Børsting, sverte og
kobberpasta på gjengene gjør at ovnene holder i mange år - selv i steinbuene. 
Til høyre ser dere vår praktiker i styret - Anders Eriksrud. Han har laget en patent for å hindre isdannelse i låsen. 
 
 
 
MØTEBOK 19.1.17.
30. januar 2017
Nå er møteboka fra sist styremøte klar. Det var et avgjørende møte i.f.t. avtalen med Buskerud Landbruksselskap (HA 56).
I mange år har vi hatt en avtale ang. villreinjakta og nå sendes vårt vedtak til styret for HA 56. Dette er å anse som vårt 
tilbud om ny avtale. Og det understrekes at dette ikke er en underskrevet avtale.
Møteboka finner du ved å klikke på denne lenka:  /fjellstyre/uploads/190117.pdf
Budsjett for 2017 finner du her: /fjellstyre/uploads/budsjett2017.xls
 
Endring i avtalen med Geitvassdalen-HA 56
21. januar 2017
Avtalen med Buskerud Landbruksselskap (ofte kalt Geitvassdalen- HA 56) har vært til vurdering på to styremøter.
Det har fremkommet endel misnøye med avtalen fordi jegere uten bruksrett har hatt tilgang til Øvre Numedal
statsallmenning. Og presset på de mest sentrale områdene på sørsida har blitt stort. Samtidig har jakta i
Geitvassdalen for våre jegere blitt mindre interessant de siste årene. Og vi har hatt liten nytte av avtalen. 
På den andre siden har avtaleforholdet vært godt og vi har også godt samarbeid i forhold til stangfiske. 
Fjellstyret har mottatt flere synspunkter på dette og vurdert avtalen på nytt. Vi har også møtt
styret for Geitvassdalen ved Per Liahagen og Kjell Borge fra Gol.  Fjellstyret har vurdert det som riktig å gjøre
endringer og på styremøtet to.19.1.17. ble det tatt en grundig gjennomgang. Styret var 
delt i synet på avtalen.  Men flertallet ønsker å ha en avtale med vesentlige endringer. Mindretallet ønsket ingen
ny avtale. 
I korthet innebærer vedtaket at jegere med bruksrett og jaktkort på HA 56 fra en bestemt dato har tilgang
til hele allmenningen, mens jegere uten bruksrett (utenbygds) med jaktkort i Geitvassdalen kun får tilgang
på nordsida av allmenningen (nord for Nordmannslågen/Numedalalågen). Selvsagt skal jegere med
allmenningskort ha tilgang til hele HA 56. 
Møteboka med forslag til ny avtale er til høring i styret og vil være tilgjengelig her fra mandag 30.1.17.
 
 
GOD JUL!
22. desember 2016
Øvre Numedal fjellstyre ønsker alle samarbeidspartnere og brukere av allmenningen GOD JUL.
2016 har vært et godt år for oss. Da sikter vi både til alle de som har hatt glede av allmenningen og at vi har 
lykkes med forvaltningen. 
Det har vært et særdeles begivenhetsrikt år. Både store og små saker har fanget vår oppmerksomhet. Av størst
betydning er oppstarten av revisjon av fjelloven. Vi er veldig spent på hvordan det ender. Om 2 år skal det foreligge
en såkalt NOU. Det er en Norsk Offentlig Utredning som legges frem for stortinget. Så skal den bearbeides videre før
det blir endringer i loven. Ikke sikkert vi ser ny fjellov før om 6-7 år.  Foreløpig er det mest strid om garnfiskeretten
og småviltjakt med hund. Det meldes om svært krevende drøftinger og forberedelser. For å vinne fram med våre saker
er vi avhengig av samarbeid. Norges Jeger- og Fiskeforbund jobbes det mye med for å få på "lag." 
Av de mer lokale sakene, er det villreinjakta det er mest oppmerksomhet om. Vi hadde en stor kvote og med jakt i et
begrensa område ved Lågaros, blir det tett med jegere her. Her ser vi noe av det særegne med villreinjakta: Der reinen
kommer, strømmer jegerne til.  Som en følge av dette har nå fjellstyret allerede vurdert tiltak som sikrer god jakt for 
våre egne jegere. Det vil si at avtalen med Buskerud Landbruksselskap (Geitvassdalen) er til vurdering. Den har gitt jegere
med kort der, mulighet for å jakte hos oss. I møte 12.1.17. regner vi med at det blir fattet vedtak i saken. Så er vi også in-
vitert til møte i Eidfjord for å vurdere fredningssonen deres i forhold til jaktutøvelsen i våre områder mot vest. Derfor vil det
i vår foregå mye med henblikk på et mest mulig gjennomtenkt vedtak som grunnlag for jakta 2017. En viktig oppgave er å
sørge for at alle kortene kommer i omløp. Med færre jegere lokalt, vil det også i 2017 være mulig at utenbygds jegere får 
tilbud. Når alle lokale har fått tilbud, også til sterkt redusert pris, og det fortsatt er igjen kort, må vi prøve å få solgt resten 
av kortene. 
Også fremgangsmåten ved utdeling av kortene ser vi på. Antakelig blir det endringer og utdeling av reservekort tror vi vil utgå. 
Grunnen er at alle som ønsker kort får det ved ordinær tildeling. 
Garnfiske er det relativt liten interesse for og her har vi en utfordring. Hvordan endre dette? Særlig de mer fjerntliggende 
vannene blir lite brukt. Sålenge det er stengte sleper til gode fiskevann, må vi antakelig leve med liten interesse.
Derimot har vi fått økt interesse for stangfiske.  På dette området har vi 3-dobla omsetningen og den er omkring 400 000. 
Omtrent halvparten tilfaller fjellstyret. Dette viser betydningen av å ha fellesfiskeområder. For driften av fjellstyret er dette
en svært viktig grunnfinansiering. 
Derimot er salget av rypekort mer usikkert. I 2015 freda vi rypa, mens vi iår har hatt et greit år. Omsetningen ved dette 
salget blir omlag 200 000. Vi må innse at det er mindre fugl i fjellet selv om det er gode år innimellom. Generelt bekymrer 
denne situasjonen mange av oss. Omtrent hver 3. fugl har blitt borte. Miljømessig svært betenkelig. 
Dette var en foreløpig oppsummering av enkelte sider av aktiviteten på tampen av 2016.  Noen har sendt oss brev/e-post.
Og det setter vi pris på. Samla virksomhet blir lagt fram i ei grundig Årsmelding når regnskapet foreligger. Normalt i mars.
 
 
Vellykka JEGERKAFE.
8. desember 2016
JEGERKAFEEN på Rødberg Hotell ble på alle møter vellykka. Både det faglige innholdet
og det sosiale var bra. Rakafisken til Ola Hov setter en ekstra "spiss" på kafeen som
avholdes før jul. Vi så ikke en eneste ledig stol på Rødberg Hotell.
Brugseierforenings enestående bidrag ved å betale bevertningen må vi fremheve. Ved
siden av godt bidrag fra SKUE. 
 
Håvard Kjøntvedt holdt et veldig interessant innlegg fra sin opplevelse i forbindelse med
lynnedslaget der 323 villrein ble drept. Video fra stedet gjorde et sterkt inntrykk. Ved 
siden av Håvard sitter Reidar Borgstrøm. Han hadde hovedforedraget som ga mange
nyttig kunnskap om hvordan klimaet påvirker ørretens levevilkår.
Dessuten fikk vi en grundig gjennomgang etter villreinjakta ved Svein Erik Lund og 
interessant innlegg om nasjoalparkkommunen Nore og Uvdal ved Lars Inge 
Enerstvedt. 
 
 
 
Tidligere artikler:
28.11.2016 MØTEBOK 16. NOV.
06.11.2016 JEGERKAFE O.7.12.
28.10.2016 117 villrein felt.
12.10.2016 Villreinjakta avslutta med flotte opplevelser.
03.10.2016 Åpning av grenser. Tilleggsinformasjon.
17.09.2016 Utsatt villreinjakt t.o.m.9.10. godkjent.
05.09.2016 TIL RYPEJEGERNE!
29.08.2016 Villreinjakta med ok start
19.08.2016 Praktisk info om villreinjakta
18.08.2016 HVOR STÅR GRÅDYRA?
Artikkelarkiv
Styremøter
2017: /fjellstyre/uploads/190117.pdf


 2016   
 
Årsmeldinger
 

2014 2010 2012
2016 2015 2011 2013
 
                                                                                                     Bankkonto: 2333.08.25650
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker