Øvre Numedal Fjellstyre
INGEN AVTALE MED GEITVASSDALEN.
22. mars 2017
Det blir ingen avtale med Buskerud Landbruksselskap i forbindelse med villreinjakta.
Vi ble meddelt dette i e-post fra styreleder Per Liahagen igår. Grunnlaget var vår behandling 
i styremøte 19.1.17. der det forelå et konkret forslag til avtale (sak 3/17). Fristen for svar
fra styret i landbruksselskapet ble satt til 1.4.17.
Vedtaket i styret i Buskerud Landbruksselskap lyder:
"Buskerud Landbruksselskap velger å ikke inngå ny samjaktavtale med Øvre Numedal Fjellstyre
på nåværende tidspunkt. Det vises til pkt. 2 b i avtaleforslaget fra Øvre Numedal Fjellstyre
som Buskerud Landbruksselskap ikke kan godta."
Pkt.2 b, som det henvises til, lyder:
"Jegere med bruksrett og jaktkort på Buskerud Landbruksselskap sin eiendom kan i tiden 1.9.
t.o.m. 30.9. eller så lange det fremkommer av villreinnemndas vedtak, jakte villrein i hele
Øvre Numedal statsallmenning."
Vår behandling av saken og vedtaket av 19.1.7. kan leses her på hjemmesida.
 
 
 
Rypejakt med frist 1.4.
13. mars 2017
Mange leverer rapport etter siste års jakt via nett/hjemmeside eller på papir. I dette ligger det også
en mulighet for å søke om jakt påfølgende år. Så endel søknader har vi allerede fått.
Samtidig er det tiden for å minne alle på at fristen for å søke småviltjakt hos oss er 1.4.  Skal man 
regne med å få tilbud i første tildelingsrunde, må det søkes innen fristen. 
Siste året valgte vi å utsette prosessen med utdeling til etter taksering. D.v.s. til midten av aug.
Normaltildeling tidligere har alltid skjedd før sommeren. Men etter nedgangen i rypebestanden og 
situasjonen med fredning i 2015, valgte vi å utsette tildelingen ifjor. Det var stor forståelse for denne 
omleggingen. 
Vi har ikke tatt endelig stilling til hvilken fremdrift vi skal ha iår. Men en mulighet er å se an forholdene
ved klekking som skjer ved st.Hans-tider. Erfaringen vår er at dette er ei avgjørende tid for hvordan 
bestanden blir på høsten. I 2015 hadde vi elendige forhold hele våren og det ble en katastrofal klekking.
I 2016 var det en fin vår og rypa kom tilbake. Men totalfredning skal det mye til at det blir i Øvre Numedal
statsallmenning. For det viser seg at moderat jakt ikke er ødeleggende for en bestand. Eidfjord hadde 
ifjor svakere takseringsresultater  enn oss til tross for flere års fredning.
 
Vedlikehold - forsyninger.
5. februar 2017
Hva skjer egentlig i fjellstyret på "svarte vinteren?"
I korthet planlegging, styremøter og etterkomming av byråkratiets krav! I år skal det gjøres flere vedlikeholdsjobber. 
Som bytting av vinduene på Grønenuten og på Bakketjønn-hytta. Dessuten har det kommet endel brann-krav som vi
må etterkomme. Det mest omfattende er at det skal være rømningsveier utenom dører. Noe av grunnen til at vinduer
skal byttes ligger her. Men de er også dårlige så denne jobben måtte vi uansett ta. Brann-kravene medfører også at det
må inn gassskap. Vi kan ikke ha mer enn 2*11 kg inne på hytta. Så nå må dere regne med å hente gass på yttervegg.
Vi har også omfattende vedforsyninger. Disse er i stor grad ivaretatt av beitelagene. Vi har mange gode samarbeidspart-
nere og dette gjør systemet kostnadseffektivt. Ingen kjører f.eks. inn eller ut av fjellet uten at kontoret er kontakta. 
Prinsippet er: Forsyninger inn, søppel med ut!. 
Ellers ser dere annet sted her, at styret har flere saker til behandling. Nytt styremøte er beramma til 23.2. og da skal 
regnskapet godkjennes. Før dette er ferdig, ligger det mye forarbeid. Hyttekomiteen skal også ha utvalgsmøte der
programmet for vinteren/våren "spikres."
Nedenfor til venstre ser dere sekretæren "sverter" ovnen på "Råstugu". Dette er en årlig rutine. Børsting, sverte og
kobberpasta på gjengene gjør at ovnene holder i mange år - selv i steinbuene. 
Til høyre ser dere vår praktiker i styret - Anders Eriksrud. Han har laget en patent for å hindre isdannelse i låsen. 
 
 
 
MØTEBOK 19.1.17.
30. januar 2017
Nå er møteboka fra sist styremøte klar. Det var et avgjørende møte i.f.t. avtalen med Buskerud Landbruksselskap (HA 56).
I mange år har vi hatt en avtale ang. villreinjakta og nå sendes vårt vedtak til styret for HA 56. Dette er å anse som vårt 
tilbud om ny avtale. Og det understrekes at dette ikke er en underskrevet avtale.
Møteboka finner du ved å klikke på denne lenka:  /fjellstyre/uploads/190117.pdf
Budsjett for 2017 finner du her: /fjellstyre/uploads/budsjett2017.xls
 
Endring i avtalen med Geitvassdalen-HA 56
21. januar 2017
Avtalen med Buskerud Landbruksselskap (ofte kalt Geitvassdalen- HA 56) har vært til vurdering på to styremøter.
Det har fremkommet endel misnøye med avtalen fordi jegere uten bruksrett har hatt tilgang til Øvre Numedal
statsallmenning. Og presset på de mest sentrale områdene på sørsida har blitt stort. Samtidig har jakta i
Geitvassdalen for våre jegere blitt mindre interessant de siste årene. Og vi har hatt liten nytte av avtalen. 
På den andre siden har avtaleforholdet vært godt og vi har også godt samarbeid i forhold til stangfiske. 
Fjellstyret har mottatt flere synspunkter på dette og vurdert avtalen på nytt. Vi har også møtt
styret for Geitvassdalen ved Per Liahagen og Kjell Borge fra Gol.  Fjellstyret har vurdert det som riktig å gjøre
endringer og på styremøtet to.19.1.17. ble det tatt en grundig gjennomgang. Styret var 
delt i synet på avtalen.  Men flertallet ønsker å ha en avtale med vesentlige endringer. Mindretallet ønsket ingen
ny avtale. 
I korthet innebærer vedtaket at jegere med bruksrett og jaktkort på HA 56 fra en bestemt dato har tilgang
til hele allmenningen, mens jegere uten bruksrett (utenbygds) med jaktkort i Geitvassdalen kun får tilgang
på nordsida av allmenningen (nord for Nordmannslågen/Numedalalågen). Selvsagt skal jegere med
allmenningskort ha tilgang til hele HA 56. 
Møteboka med forslag til ny avtale er til høring i styret og vil være tilgjengelig her fra mandag 30.1.17.
 
 
Tidligere artikler:
22.12.2016 GOD JUL!
08.12.2016 Vellykka JEGERKAFE.
28.11.2016 MØTEBOK 16. NOV.
06.11.2016 JEGERKAFE O.7.12.
28.10.2016 117 villrein felt.
12.10.2016 Villreinjakta avslutta med flotte opplevelser.
03.10.2016 Åpning av grenser. Tilleggsinformasjon.
17.09.2016 Utsatt villreinjakt t.o.m.9.10. godkjent.
05.09.2016 TIL RYPEJEGERNE!
29.08.2016 Villreinjakta med ok start
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker