Numedalsnett
Søndag 29. mars   |     Du er her: Forsiden > Offentlig / kommuner >
PrintRUP-konferanse for Kongsberg og Numedal
28. august 2002

Magne PedersenKonferanse for Regionalt UtviklingsProgram (RUP) ble avholdt på Kongsberg 28.august. RUP'en skal samordne hvilke tiltak/handlinger regional stat, fylkeskommune og kommuner/regionale organisasjoner vil prioritere i 2003 og framover. Forut for denne konferansen hadde kommunene i Numedal og Kongsberg utarbeidet en liste med tiltak de ønsket å ha med i RUP'en.

 

Det er mange som er inne i bildet iforbindelse med RUP. RUP-konferansen hadde deltagere fra Aetat, Buskerud fylkeskommune (regional, kultur og utdanning), SND Buskerud, Statens Vegvesen Buskerud, representanter fra alle Numedalskommunene og Kongsberg kommune, Flesberg næringsservice, Rollag Næringsforum, Nore og Uvdal Næringspark, fylkesmannens landbruksavdeling, Høyskolen i Buskerud (HiBu), Numedal Videregående skole, Tinius Olsen skole, Sølvbyen, Øvre Eiker kommune, Numedalsutvikling, samt fylkespolitikere i hovedutvalget for regionalsaker.
Prioriteringene av tiltak/prosjekter på møtet danner grunnlag for tildeling av midler for 2003.
 

Listen over foreslåtte tiltak til RUP er:

 • Regional innovasjon
 • Regionalt trafikk-knutepunkt Kongsberg
 • Regionsenter- og stedsutvikling
 • Bredbåndsatsning
 • Servicetorg
 • Bedre vannkvalitet i Numedalslågen
 • Miljøbasert utvikling av hytte- og fjellområder
 • Sølvveien Kongsberg-Øvre Eiker
 • Numedal Middelalderdalen
 • Natur og kulturbasert opplevelseslæring
 • Omstillingsprogram Forsvaret
 • Numedal videregående skole
 • Ung satsing i Numedal

Litt mer om status, forslag og forankring for hvert enkelt punkt finner du i denne artikkelen.

Når det gjelder bakgrunn for punktene fra Numedalskommunene kan mer om dette leses i tidligere artikkel på Numedalsnett (fra forrige regionrådsmøte) som kan leses her, og også under referater på nettsidene til Regionrådet i Numedal.

Hensikten med konfernasen var å redusere antallet punkter til 10, noe som ikke skulle bli så lett som diskusjonen nedenfor viser.

 

Innledningsvis under konferansen ble det pekt på endringene som ligger til grunn for RUP og organiseringen i fylkeskommunene i forhold til tidligere. RUP skal neste år endres fra årlig til 4-årig perspektiv, og det er lagt nasjonale føringer for fylkeskommunene og RUP. Blandt konferansedeltagerne syntes det å vær een fordel at RUP blir fire-årig. Det er positivt med langsiktighet og kontinuitet gjentok flere.

Fylkeskommunen skal være en regional utviklingsaktør, og det er opp til fylkeskommunen å gi dette begrepet innhold, og sørge for at det er nyttig og nødvendig for forvaltning av virkemidlene (pengene).

Videre er partnerskap en viktig rød tråd i tankegangen. Hensikten er å samle grupper og interesser for å løse sentrale regionale oppgaver. Partnerskapet skal være basert på et likeverdig og nært forhold mellom partnerne som gir total synergi-effekt. Videre skal dette heretter baseres på forpliktende avtaler mellom partene

Hensikten med RUP er å få mer igjen for pengene, og RUP kan sammenfattes til
  
-          et verktøy for å oppnå felles mål
   -          grunnlag for avtalt samspill
   -          forpliktelse i egen handlings- og økonomiplan

Nå som RUP blir fire-årig og pga endring i organisering i fylkeskommunene vil RUP:

 • bli større, bredere og gi mer langsiktig ressursutnyttelse
 • inkludere utdanning, samferdsel, kultur og næring
 • gi større rom og muligheter for kommunene, men som også kommunene selv må ta tak i og utnytte. Dette baseres, som nevnt ovenfor, på partnerskap og forpliktende avtaler. Eksempel på dette er virtuelt servicetorg i Numedal hvor fylkeskommunen ønsker å være med som partner - ikke finansieringskilde og at det skal foreligge en klar avtale om ytelse og sanksjoner.
 • neste års RUP prosess vil sannsynligvis ha flere temaer og bredere forankring som følge av at den blir fire-årig
 • det forventes da også at fylkesrådmannen vil ta et sterkere grep om prosessen

Stortingsproposisjon nr 19 gir større handlefrihet - for departementene, men også for lokale og regionale interesser, og det er viktig å "albue" til seg ifra denne økte handlefriheten.

Under den korte presentasjonen av de enkelte punktene ble følgende trukket frem (bør leses i sammenheng med status som det er henvist til ovenfor, og som også kan hentes fram her):

Regional innovasjon
Kongsberg ønsker å være en del av regionprosessen som går, og ordfører Eriksrød savner "trøkk" for å etablere regiontiltak som motpoler til presset fra Oslo.
Kongsberg Innovasjon har høy terskel, og må følges opp av andre tiltak for framvekst av underskog av bedrifter. Forankingen er kompetanse, og da spesielt den kompetansen som besittes i Kongsberg-miljøet.

Regionalt trafikk-knutepunkt Kongsberg
Kommunikasjonen med fylkeskommunen er god, men desverre ikke like god med regional stat.

Regionsenter- og stedsutvikling
Viser til samarbeid mot Tinn, Notodden, og Numedalskommunenen ifb Blefjell-planen.
Mener det er viktig at Kongsberg som by får beholde by-funksjoner, og at dette tas hensyn til ved lokalisering av statlige etater. Viser til at det også tenkes inn stedsenter-utvikling på Rjukan, Rødberg og Gol, og at man i dette arbeidet ikke bør snevre dette inn iht. fylkeskommunens nåværende geografiske område.

Bredbåndsatsning
Ytterpunktene Kongsberg og Geilo har flere aktører og derved konkurranse om bredbåndaksess. I Numedal ligger det fiberkabel via Telenor, men prisen for å koble seg til denne er altfor høy. Alternativene er:
  A. Koble seg til Telenors kabel, tidsoverslag før operativ 1-2 måneder, men for høy pris
  B. Grave ned egen fiber, tidsoverslag 1-3 år, estimert pris 22 MNOK
  C. Radionett, tidsoverslag 6-12 måneder, estimert pris 7 MNOK

Det er også et samarbeid mellom Hallingdal/Valdres/Hardanger og Numedal om kjøp av tilgang til bredbånd, men først må nok Numedal være knyttet mot knutepunktene.

Virtuelt Servicetorg
Målet er at man skal få tilgang til offentlige og kommunale tjenester via internett på samme måte som man idag har f.eks mot en nettbank, som er tilpasset roller og livsfaser til enkeltmennesket.Som en del av dette er det også lagt jobbet for formidling av kommunestyremøter via video-konferanser, og videosekvensene er streamet for visning over internett med mulighet for søk til den saken man er interessert i. Fylkestinget den 3.oktober vil sannsynligvis overføres på denne måten. Prosjektet er støttet av Arbeids- og Administrasjonsdepartementet, HøyKom prosjektet, fylket og kommunene i Numedal og har en ramme på 5 MNOK. Prototypen for servicetorget finner du her

Bedre vannkvalitet i Numedalslågen
Prøvetakingsprogrammet fortsettes for å få et bedre bilde av situasjonen - uforklaring stort utslipp av bakterier i et tynt befolket område ved Hvittingfoss.
Legges opp etter prosess fra Statens ForurensningsTilsyn (SFT), og ønsker å være i forkant av EU's vanndirektiv. Hensikten er å beslutte foreløpige mål for vannkvaliteten i Lågen.

For mere informasjon om vannkvaliteten i Lågen, les tidligere artikkel "Overvåkning av Numedalslågen"  på Numedalsnett.

Miljøbasert utvikling av hytte- og fjellområder
I Numedal og Kongsberg er det nærmere 10 000 hytter, og i Numedal bygges det ca 100 nye hytter pr år til en verdi av ca 120 MNOK. Ringvirkningene fra hyttene er store, men verdien av ringvirkningene ble debattert (varierte fra 60MNOK  til 120 MNOK). Erfaringer og statistikk viser at økt standard på hyttene medfører økt bruk, og større ringvirkninger. I lokalområdet har mange hytter lavere standard og derved skal grunnlagsmaterialet nedjusteres viser nyere undersøkelser opplyser Jav Velnov ved HiBU.
Et problem for Numedalskommunene er mangel på fagutdannet arbeidskraft for hyttebyggingen, og dette medfører at kun 1/6 av de nye hyttene som bel bygget i Rollag ble bygget med lokal arbeidskraft, og dett eforholdet er likedan i de andre kommunene.

Sølvveien Kongsberg-Øvre Eiker
Dette arbeidet ønskes videreført neste år, noe som forutsetter at Kongsberg også bidrar med sin andel.

Numedal Middelalderdalen
Prosjektleder Gørill Trælstad påpeker at hverken Sølvveien eller Middeladerdalen ville vært der den er uten medvirkning fra fylkeskommunen, og at det er viktig å ta vare på kulturarven. Det handler om identitet for fastboende, for tilreisende og for hytteeiere. Mer om Middelalderdalen finner du her

Natur og kulturbasert opplevelseslæring
Mens Sølvveien og Middelalderdalen har profilering som fokus, er fokus for dette punktet produkt- og kompetanseutvikling.
Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom kompetanse og lønnsomhet.

Omstillingsprogram Forsvaret
Kongsberg får tilført midler som følge av omstillingen som har medført bortfall av 170 arbeidsplasser og vil medføre bortfall av ytterligere 140. Omstillingsprogrammet skal legges i oktober 2002, og gjenomføres i 2003. Utnyttelse av arealer og lokaler må inngå i kommunedelplanen.

Numedal videregående skole
Nærmer seg kritisk nivå med hensyn til antall studenter, og må tiltrekke seg eksterne søkere. Tilbyr både fagutdanning i samarbeid med lokale bedrifter som tar imot utplassering, og studieforberedende linjer. I tillegg tverrfaglig opplæringskontor og nå Ungt Entreprenørskap sammen med NHO.
Har også startet samarbeid med Idrettsskolen (tidl Numedal Folkehøgskole) innen idrett og friluftsliv. Du kan lese mer om Numedal vgs på nettsidene deres som du finner her

Ung satsing i Numedal
Problem i Numedal er nedgang i folketallet og nedgang i yrkesaktiv del av befolkningen. Må være større muligheter innen arbeidsliv og kultuliv.
Hovedsatsinger er:
 - Skole
 - Jobb, med fokus på generasjonsskiftet i landbruket
 - Bolig, små senrumsnære boliger for ungdom
 - Fritid
 - Profilering

 

Diskusjon

Etter disse raske presentasjonene var det en diskusjonsrunde basert på innlegg og replikker til disse. Både i Kongsberg og i Numedalskommunene er det politisk og administrativ enighet om punktene i RUP'en, men når man skulle se på reduksjon av punkter fra 13 til 10 kreves det mer dialog som diskusjonen nedenfor viser.

Kristian Linnås (Buskerud Bonde- og Småbrukarlag) etterlyste mer vekt på jord- og skogbruk i RUP'en. Nå som tilskudd til bruk med mindre enn 30 000 i omsetning er fjernet (en grense han forventes heves etterhvert) og de små brukene man har i Numedal, vil snart småbrukene forsvinne.
I replikk-vekslingen som fulgte fikk han liten trøst utover at veien syntes å ligge i mer lokal videreforedling av lokale produkter.

Kjetil Heitmann i Rollag og Veggli Næringsforum hadde kommentarer til punktene som er listet opp, og også til grunnlaget for noen av sakene. Blandt annet syntes han ikke vannkvaliteten i Lågen burde prioriteres fra Øvre Numedal basert på arbeidssituasjonen som man der er i. Dette fikk liten støtte hos Kongsberg ved Morten Eriksrød og Nore og Uvdal ved Nils Petter Undebakke som begge påpekte at man må se på totalansvaret for regionen - vannet renner nedover. Regionalsjef i Buskerud fylkeskommune, Hans Petter Christensen, viste til at problemstillingen var den samme langs Drammensvassdraget og at man der hadde fått til en helhets-tankegang.
Kjetil etterlyste også resultater for Middelalderdalen og foreslo at denne ble lagt under Natur og kulturbasert opplevelseslæring.

Klaus Hjertås etterlyste representanter fra LO og NHO, og Mage Pedersen opplyste at de var invitert men ikke hadde funnet anledning til å møte.

Morten Eriksrød mente det var for mange tiltak, og foreslo at man først og fremst bør videreføre prosjekter som er igangsatt, og dernest at nye tiltak bør ha regional effekt for å bli prioritert. Halvore Rennehvammen påpekte at det er vanskelig på forhånd å si at et tiltak er vellykket, og at men derfor må ha mange tiltak. Han påpekte viktigheten av evaluering.

Halvor Rennehvammen påpekte at fiberkabelen som ligger i Numedal er reserveløsning for Hallingdal, og at det må være dårlig samfunnsøkonomi å grave ny kabel i paralell med den som ligger der. Han bad også om at fylkeskommunenen gjør det de kan for å øve påtrykk på Telenor i denne saken.
Videre stilte han spørsmål rundt hvordan endringen i tilskuddsordningen for reiselivet skal utføres, og nevnte at det er foreslått et prosjekt for Numedal og Hallingdal med Langedrag i sentrum. Hans Petter Christensen svaret at det er betydelige midler til rådigeht innen kultur, utdanning, SND og fylket, og at dersom kommunene klarer å enes om viktige tiltak vil fylket bidra, forutsatt at kommunen og næringen kommer med inititiv og samarbeid.

Tallene som ble presentert for hyttemarkedet ble diskutert, og ifølge Jan Velvin (HiBU) gir 7 000 hytter ca 70 MNOK i ringvirkninger iht nye undersøkelser, men pga fratrekk for at standarden jevnt over ikke er høy i Numedal anslo han tallet til nærmere 60 MNOK. Han påpekte også at markedet for dyre hytter nå nærmest er mettet, og at avstand mellom hytte og bolig er kritisk faktor. Arne Gulbrandsen advarte også mot storstilt hyttebygging, og påpekte at beliggenheten blir mer og mer viktig. Tall fra ambulansetjenesten i Numedal viser at 38% av utrykningen fra Numedal var for utenbygds personer, noe som indikerer at hyttene brukes mye mente Magne Pedersen.

Frode Lintvedt (Kongsberg kommune) mener at tiltakene er for mange og at hensikten ved dagens møte er å redusere antallet. Foreslår at alle de 8 øverste i lista (de gamle) beholdes, at Omstilling i forsvaret må med og at Middelalderdalen inkluderes i Natur og kulturbasert opplevelsesnæring. Inge Stangeland uttrykte klar misnøye med forslaget fra Lintvedt som han anså som et sentraliseringsforslag mot Kongsberg. Han mente også at Middelalderdalen bør videreføres som et selvstendig punkt, og påpekte den store egenfinansieringsdelen dette har i motsetning til Sølvveien.

Både Ingvar Myrvollen og Liv Jorunn Frogner mente at Ung satsning/Numedal videregående og Idrettsskolen kan sees i sammenheng, og også sammen med visjon 2015 i Kongsberg.

Torgrim Redalen påpekte at fylkespolitikerne behandlet enkeltsaker - ikke hele RUP. Og derfor trodde han ikke noe særlig på sammenslåing av punkter for å redusere antallet.

Oddmar Aurvoll ved regionalavdelingen i fylket avsluttet med å si at prioritering alltid er en smertefull prosess, men påpekte også at større tiltak går over lengre tid og har større midler, og med 4-årig RUP åpnes det i større grad for punkter som kan sammenfattes slik som her.

Kjetil Heitmann fikk siste replikk vedrørende manglende prosjekter innen landbruk. Bruk tiden fram til neste RUP til å få inn et prosjekt med basis i landbruk.


Oppsummering
Magne Pedersen konkluderte med at tiltakene ikke ble slaktet, men at det kan bli en slanking.

Hans Petter Christensen mente at det fortsatt er uenighet i prioriteringen, men var ikke så oppattt av antallet. Han mente også at det er viktigere med fortsatt dialog om tiltakene istedenfor sammenslåing. Omorganiseringen i Statsbudsjettet er ikke tallfestet enda, derfor viktig med forståelse og rammer nå.
Videre påpekte han at det nå er viktig å gripe mulighetene, være pro-aktive. Heretter må man også være villige til å inngå forpliktende avtaler som skaper forutsigbarhet. Han anbefalte å se på disse nye posisjonene, og komme i dialog med politikerne i hovedutvalgene.

Han påpekte at det skal fattes vedtak om skolestrukturen i Numedal i høst, og anbefalte å tenke sammenslåing av Numedal vgs og Idrettsskolen.
Han bad også om innspill ifb samhandling innen Miljøvern fra kommunene.

Ole Furua Rødby avsluttet konferansen med å påpeke at regional utvikling er felles ansvar og at nytteverdien er styrende for tiltakene. Videre ønsket han de som representerer kompetansoppbygging sterkere med i prosessen (Skoler, HiBU, Aetat).

Tekst: Tom S. Lynås
Foto. Arkivfoto

 

Tips en venn
Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

Bursdager i dag
Numedal
Håvard Bondal, Svene (47)
Peder Strømmen, Rødberg (16)
Geir Bergstøl, Nore (47)
Bente Gun Haug Sriudalen, Rødberg (54)
Eirik Rauboti, Nore (32)
Lars Gunnar Nørstebø, Uvdal (50)
Ingvild Nymoen, Rødberg (45)
Bente Gun Haug Skriudalen, Rødberg (54)
Hege Gladheim, Veggli (56)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
Ingjerd Buen, Kongsberg (49)
Halldis Medhus, Kongsberg (53)
Inger Marie Bøhmer Lie, Kongsberg (79)
Stine Lyngås, Kongsberg (36)
Andre eller uspesifisert bosted
Ragnhild Hetland, Oslo/Norefjord (42)
Øystein Hellerud, Sandane (52)
Håvard Rong Sæle, Rong (12)
Bård Terje Skarpås, Lier (47)
Lokale portalerDel bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren