PrintFullverdige lokalsykehus?
Jeg blir ofte oppfordret til fortsatt å kjempe for å få tilbake et fullverdige akuttsykehus her på Kongsberg. Mange tror at vi har et fullverdig sykehus, men akuttberedskap i kirurgi ble fjernet 1. juni 2012.


Tekst og foto: Bjørg Sandbæk 
Jeg sendte en henstilling til departementene hvor jeg la ved kopi av «Sangen til bygda» av Anne Marie Kvien. Derfor var overskriften på E-mailen » La bygder få leve».

E-mailen lyder slik:

Vi føler at denne sangen sier det meste om hva vi ute i distriktene kjemper for. For oss betyr det et være eller ikke være hvordan dere legger opp deres politikk i denne alvorlige saken. Det er tross alt store deler av Norges befolkning som bor i distriktene, og fritidsboligene øker i raskt tempo. Mange benytter fritidsboligene sine over lengre perioder, og behovet for kort avstand til et fullverdig sykehus og rask hjelp ved event. andre akutte situasjoner kan så absolutt bli en realitet for dem også. Velutstyrte helikoptre og ambulanser kan ikke dekke opp for alt. Vi bor tross alt i et land med til tider meget vanskelige værforhold, og veistandarden tilsier ikke at dagens ambulanser kan dekke opp for nærheten til et fullverdig lokalsykehus. Noen mil ekstra, minuttene går, og liv kan unødvendig gå tapt. Vi har gang på gang lest av fagpersoner at «fullverdige lokalsykehus redder liv». Hvorfor ikke satse på dette og gi oss tryggheten tilbake? Som et av verdens rikeste land, bør vi sette inn store ressurser på å få til dette.

Med vennlig hilsen
Bjørg Sandbæk

Ut ifra svaret jeg har fått går, det jo fram at alle har mulighet til å komme med innspill til høringen. Burde ikke vi som innbyggere i Kongsberg og Numedal belyse hvor stort behovet for et fullverdig  Kongsberg sykehus virkelig er. Når vi står i en akuttsituasjon og akutthjelpen befinner seg flere mil unna, ja da kan det være for sent.