PrintNore og Uvdal kommune melder seg inn i Fjellnettverket

Kommunestyret i Nore og Uvdal vedtok mandag enstemmig å melde seg inn i Fjellnettverket.


Tekst: Redaksjonen. 
Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge der fjellet er en viktig del av ressursgrunnlaget. Nettverket arbeider for å sette viktige spørsmål for fjellbygdene på dagsorden for å skape livskraftige bygder. Fjellnettverket har kontoradresse på Geilo, og daglig leder Kari Randen møtte sammen med styreleder Steinar Berthelsen for å informere kommunestyret om hvilke muligheter et medlemskap vil gi. Rollag kommune er allerede medlem.

Fjellnettverkets visjon er å bidra til levende og livskraftige fjellbygder. Dette er en visjon det ikke er vanskelig å stille seg bak, og med en så beskjeden medlemskontingent som tre kroner pr innbygger var det kanskje ikke så rart at det ikke ble så mye diskusjon i kommunestyresalen før vedtaket ble enstemmig fattet om å melde Nore og kommune inn i nettverket.

Men selv om visjonen er velkjent, og jobbes med på ulike måter, er det kanskje mer aktuelt nå enn noen gang tidligere å finne alliansepartnere med felles interesser og utfordringer for å bli sett og hørt på de store politiske arenaene hvor beslutninger tas. Både nasjonalt og internasjonalt. Gjennomslagskraften er mye større om mange står samlet enn om det kommer spredte innspill fra enkeltaktører.

Selv om man ikke ennå ser konsekvensene av regionsammenslåingene er det mye som tyder på at fjellområdene blir enda mer perifere enn de var i de gamle fylkene og regionene. Og da blir det viktig å vise hvilke ressurser fjellområdene besitter både i forhold til næringsutvikling, reiseliv, naturressurser og som rekreasjonsområde, og at det blir viktig for Norge som nasjon å beholde levende og livskraftige fjellbygder.

Fjellnettverket ønsker å være en aktiv deltager i regionale, nasjonale og internasjonale diskusjoner og delta i internasjonalt samarbeid. Nettverket er et felles talerør for fjellområdene i forhold til landbruksoppgjør, statsbudsjett og utviklingen av matnasjonen Norge.

Fjellnettverket har blant annet sendt inn en felles uttalelse i forhold til Distriktsindeksen som er under revisjon. Distriktsindeksen brukes som hjelpemiddel til å avgrense virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte (det såkalt regionalstøttekartet) og virkeområdet for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. En endring i disse grensene kan få store konsekvenser for flere fjellområder.