PrintSkrantesjuke – styrker overvåkning og smitteforebygging
1. april 2017
Rein ved Gamla Sandhaug  Arkivfoto: S Olsnes HF
Overvåkningen av skrantesjuke trappes kraftig opp i 2017. Den dødelige dyresykdommen har potensiale for å påvirke rein- og hjorteviltbestander i hele Norge om den ikke bekjempes. Derfor skal Mattilsynet sammen med Miljødirektoratet teste over 20.000 dyr dette året.

PressemeldingFjorårets kartlegging av 11.000 dyr ga oss en pekepinn på hvor sykdommen finnes. Til sammen fant vi fem dyr som var smitta. Disse dyra befant seg i et avgrenset område i Nordfjella og Selbu. Vi kommer til å intensivere tiltakene våre i de områdene. Kartleggingen vil foregå i hele landet selv om de strengeste tiltakene foreløpig rettes mot enkelte avgrensede områder, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Omfattende tiltak
Kartlegging og prøvetaking alene vil ikke hindre sykdommen fra å spre seg. Mattilsynet har derfor sendt på høring forslag om en rekke tiltak som skal redusere smittepresset. 
Risikovurderingen vi mottok fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) 29. mars ga klare anbefalinger om hvilke kommende tiltak VKM mener er nødvendig å iverksette.

Skrantesjuke smitter mellom dyr, via spytt og urin. Det er derfor viktig å hindre store ansamlinger av dyr. Nordfjella og Selbu blir definert som risikoområder. Vi foreslår nå et forbud mot slikkesteiner og fôringsplasser til alle dyr innenfor dette området. 
VKM anbefaler å ta ut villreinflokken på Nordfjella.

– Vi har også fått i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å legge frem en plan for et eventuelt uttak av denne flokken. Vi vil jobbe tett med Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn, Norsk institutt for naturforskning, Veterinærinstituttet og lokale rettighetshavere for å sikre at dette kan gjøres på en god måte.

Så snart dette er på plass oversendes planen til departementet, som tar den endelige beslutningen før noe iverksettes.

 
 
Tips en venn