Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Vedtekter.
26. mai 2003

Vedtekter

for

Uvdalselva Grunneierlag

Stiftet 1991

 

1. Laget.

Uvdalselva Grunneierlag (senere kalt laget) er en sammenslutning av fiskeretter i       

Uvdalselva fra Fønnebøfjorden til elvene Tøddøla og Jønndøla møtes.

 

2. Formål.

Laget skal arbeide for at grunneierne i felleskap skal forvalte Uvdalselva slik at fiskeressursene blir ivaretatt på en tilfredstillende måte. Laget skal ivareta grunneierinteressene, men skal også tilgodese de interesser som almenheten har for å kunne utøve sportsfiske og annen rekreasjon langs elva.

 

3. Andeler / Grunneier.

Det oppkreves ikke medlemskontingent av grunneierne og laget finansieres ved salg av fiskekort .

Hver grunneier har en stemme på lagets møter. Sameie opptrer i laget som en grunneier.

Laget har ikke anledning til å stifte gjeld.

Ønsker en grunneier ikke å være tilsluttet laget, må vedkommende grunneier avmerke sin elvestrekning om dette forhold på en tilfredstillende måte.

 

4. Virksomheten.

Midler som kommer inn ved salg av fiskekort skal forvaltes som følger:

Etter at kostnader til administrasjon er dekket, kostnader ved kjøp og utsett av fjellørret i Uvdalselva er dekket, skal overskytende midler nyttes til miljøforebyggende tiltak i Uvdalselva.

Slike anlegg må på forhånd være godkjent av berørte grunneiere, Norges vassdrag- og energiverk, NVE Fylkesmannen i Buskerud/Miljøvernavdelingen samt Innlandsfiskenemda og Bygningsrådet i Nore og Uvdal.

Strømkonsentratorene er vedkommende grunneiers eiendom på den eiendom hvor de er anlagt.

Fjellørret som er satt ut elva er lagets eiendom.

Alle som ønsker å fiske, må løse fiskekort og laget bør derfor engasjere fiskeoppsyn.

 

5. Årsmøte.

Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april.

Årsmøtet skal bekjentgjøres i NUnytt eller tilsvarende organ med minst 2 ukers varsel.

Årsmøtet ledes av styrets leder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

En grunneier kan møte med fullmakt fra ett medlem, men ikke fra flere.

 

Årsmøtet skal behandle:

Styrets årsmelding, revidert regnskap, styrets budsjett og årsplan.

Avgjøre anlegg og vedlikehold av miljøforbedrende tiltak.

Velge to, eventuelt tre medlemmer av styret.

Velge to varamedlemmer.

Velge leder blant styrets medlemmer.

Velge revisor.

Gi tilråding om fiskeregler.

Lage regler for markedsføring av Uvdalselva.

Fastsette eventuelle godtgjørelser og provisjoner.

Årsmøtet behandler for øvrig saker so styret legger frem.

Grunneierne kan be om at saker blir tatt opp på årsmøtet.

Slike saker skal være sendt styret innen utgangen av januar.

 

Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn dersom 20 grunneier eller to styremedlemmer krever det. Slikt ekstraordinært årsmøte skal holdes innen en måned etter at kravet blir fremsatt.

Selve innkallingen til ekstraordinært årsmøte bli som for ordinært årsmøte.

Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles i årsmøtet og ekstraordinert årsmøte.

 

6. Styret.

Laget ledes av ett styre på 5 medlemmer.

For gyldig vedtak i styret trengs tre stemmer.

Styret skal arbeide i samsvar med lagets vedtekter og formål.

Sette i verk årsmøtets vedtak.

Om nødvendig drive prøvefiske og arbeide for rett beskatt beskatning av fiskestammen og tiltak til bedring av fiskekulturen.

Styret er lagets valgkomite.

 

7. Vedtektsendring og oppløsning.

Endring av vedtektene og oppløsning av laget krever 2/3 flertall av fremmøtte grunneiere.

Før oppløsning skal lagets utestående fordringer være betalt. Alle avtalerblaget måtte ha,

være avviklet. Lagets midler skal ved oppløsning tilfalle miljøbedrende tiltak i Uvdalselva.

 

Disse vedtekter er godkjent i årsmøte i Uvdalselva Grunneielag den 25. mars 1996.