Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Revisjon av reguleringen av Uvdalselva
14. september 2010
Uvdalselva Grunneierlag er opptatt av hvordan Nore og Uvdal kommune vil forholde seg i spørsmålet om revisjon av konsesjon av Uvdalsvassdraget i 2011.

 

Uvdalselva Grunneierlag har i brev av 8. februar 2009 til Rådmann og Ordfører i Nore og Uvdal kommune anført følgende:

Sitat:
Vedr. reguleringer og overføringer i Uvdalsvassdraget.
Etter at Stortinget hadde gitt samtykke, ble det ved Kgl. res. av 12. mai 1961 bestemt:
Sitat:
”I medhold av lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 tillates Asker og Bærum Kraftselskap å foreta reguleringer og overføringer av Uvdalsvassdraget o.s.v.

Betingelser for tillatelse for Asker og Bærum Kraftselskap til å foreta reguleringer og overføringer lyder slik:

                                                             1.
Konsesjon gis på ubestemt tid. Konsesjonsvilkårene kan tas opp til alminnelig revisjon  etter 50 år”
Sitat slutt

Konsesjon er da å forstå slik at den kan tas opp til revisjon i 2011.

Uvdalselva Grunneierlag er opptatt av hvordan Nore og Uvdal kommune vil forholde seg i spørsmålet om revisjon av konsesjon av Uvdalsvassdraget i 2011.
Sitat slutt.

 

                                       ----------------------------------------------------

Fylkesmannen i Buskerud anfører i brev av 4. mai 2009 til Uvdalselva Grunneierlag v/Halvard Bjørnsrud.
Sitat:
Relevante problemstillinger ved revisjon av reguleringer av Uvdalselva i Nore og Uvdal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvdalsreguleringen skal opp til revisjon i 2011. I den sammenheng bør det fokuseres på tiltak som kan bedre vannmiljøet. Eksempel på dette er tilpassa minstevannføring, flere terskler, utsetting av fisk osv. I forkant av revisjonen bør det foretas en fiskefaglig undersøkelse som beskriver status i elva etter 50 år med regulering.
___________________________________________________________________________

Viser til henvendelse.
Asker og Bærum Kraftselskap (nå Skagerak Energi) fikk tillatelse til å regulere Sønstevatn, 
Mevatn og Sjugurdstjønn med overføringer fra Tøddøla og Jønndøla. Reguleringen av Tøddøla og Jønndøla fikk vesenltlig innvirkning på vannføringen i Uvdalselva. Som nevnt i brevet fra Advokat Hetland kan konsesjonen ved Uvdalsreguleringen tas opp med hensyn til endra  vilkår når konsesjonen utløper i 2011.

For Uvdalselva Grunneierlag vil det være viktig å fokusere på hvordan reguleringen i nedslagsfeltet virker på naturlige verdier langs Uvdalselva. Dette gjelder bl.a. hvilke effekt endret vannføring har på vannmiljøet generelt, og spesielt i forhold til fisk og fiske.

Minstevannføring.
Når det gjelder minstevannføring bør det vurderes hvordan dagens minstevannføring fungerer i forhold til å opprettholde et visst biologisk løiv i elva, spesielt med hensyn til fisk. Dette gjelder både størrelsen og minstevannføring, og hvordan den arter seg til forskjellige tider av året. Det bør også vurderes hvordan minstevannføringen er i forhold til utøvelse av fisket.

Terskler.
Terskler er også et tema som det er naturlig å komme inn på. Uvdalselva Grunneierlag har bekostet flere terskler i tillegg til de som er bygd av regulanten. Det kan være aktuelt å vurdere alle terskler med hensyn til eventuell utbedring osv. Det vil også være naturlig å vurdere om det eventuelt bør etableres flere terskler ut fra de erfaringene som grunneierlaget har fra tersklene som allerede er etablert.

Utsetting av fisk.
Vi er kjent med at grunneierlaget setter ut fisk årlig i elva. Spørsmålet er da om dette er nødvendig på grunn av effekten fra reguleringen, eller om dette er for å skape mer blest om fisket. Viss utsettingen skyldes reduksjon av naturlig rekruttering som følge av vannføringsendring, bør dette kunne hjemles i konsesjonsvilkårene.

Fiskefaglig utredning.
I forbindelse med en eventuell revisjon bør det også gjennomføres en fiskefaglig undersøkelse for å se hvordan dagens vilkår (terskler, minstevannføring) fungerer ut fra hensynet til vannmiljøet. Dette gjelder bl.a. rekruttering og overlevelse av fisk osv.

Med hilsen

Erik Garnås

Gjenpart                Nore og Uvdal kommune
                                 Direktoratet for naturforvaltning

Sitat sluitt.

 

                                              --------------------------------------------------


 

Brev av 26. juni 2009 fra advokat Inge Hetland til

Norges vassdrags- og energidirektorat,
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Sitat:
VEDR. REGULERINGER OG OVERFØRINGER I UVDALVASSDRAGET:
DERES REF: NVE 20091539-2kv/emb

Jeg viser til Deres Brev av 17. april 2009 og kommer mede dette tilbake til saken.

Nore og Uvdal kommune og Uvdalselva grunneierlag slutter seg til den uttalelse som Fylkesmannen i Buskerud har avgitt 4.5.2009.

Bilag 1: Brev av 4.5.2009 fra Fylkesmannen i Buskerud.

I tillegg kan nevnes at kommunen og grunneierlaget også peker på behovet for tiltak langs elven og riksvei 40 i form av rasteplasser, badeplasser mv.

Jeg håper dette er tilstrekkelig for å underbygge kommunens krav om vilkårsrevisjon. Jeg ber ellers om at det blir tatt kontakt med meg. Endelig ber jeg om å få informasjon om mulighetene for at kommunen og grunneierlaget kan få dekket sine utgifter til juridisk bistand i forbindelse med saken. Jeg representerer begge parter

                                                Vennlig hilsen

                                                Inge Hetland

VEDLEGG
Sendt til underretning:
Nore og Uvdal kommune
Uvdalselva Grunneierlag v/Halvard Bjørnsrud

Sitat slutt