Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Årsberetning for 2001
22. desember 2002

Her kan du lese om driftsplaner, informasjonsmøter, utsettelse av fisk, fiskelpasser, regnskap og budsjett

Uvdalselva Grunneierlag

Stiftet 1991

Årsberetning for 2001

Styret har bestått av:
Halvard Bjørnsrud, formann

Nils Vøllo, kasserer/sekretær          

Halvor Rennehvammen, Hans Dagsvind og Gunn Ellen Røisgård.

Varamedlemmer: Svein Reiersen og Reiar Røisland.

Revisorer: Kjell Ole Fønstelien og Lars Hovda.

Årsmøtet ble avholdt i resepsjon på Uvdal Camping torsdag den 19.april.
Det er avholdt 2 styremøter i løpet av året, og bl.a. behandlet følgende:

*Driftsplan for Uvdalselva lå ferdig til trykking for ett år siden. Disketten som
driftsplanen var lagret på, ble sendt til Sterud for kopiering.

Det var det siste styret så til den, for på kontoret til Sterud ble disketten borte.

Heldigvis hadde Nils Vøllo en papirversjon av planen og han sa seg villig

til å utarbeide et forslag på dette grunnlag.

*Informasjonsmøte for grunneierne i Uvdalselva vedtok styret å arrangere
på Vasstulan torsdag den 15 november kl. 19.30.

Påmeldingsfrist innen mandag den 12.november.

Tema for møtet var: *generell informasjon, * Utsett av fisk, *Fiskekortsalg
, *lagets vedtekter, *garnfiske, *Rettighetshavernes/ grunneiernes rettigheter/ plikter.

Møtet ble avlyst da ingen hadde meldt seg ved fristens utløp.

*Fiskeplasser  for handikappede har vært oppe i styret. En sak man vil arbeide
videre med.

*Utsett av fisk: Det ble satt ut 200 stk. 4-600 grams fisk i elva i sommer.

Formann i Fønnebøfjorden Grunneierlag, Ole Gunnar Lislelid, var invitert til ett
av våre styremøter. Han var opptatt av å bekjempe ørekyta, som var kommet

i vassdraget. Videre opplyste han at garnfisket foregikk bare med finmasket garn.

Dette er for å få opp størrelsen på fisken i vannet.

*Regnskapstabellene for året 2001 viser at grunneierlaget pr. 31.12.2001
har kr. 56.278,61 i banken.

Netto salg av fiskekort i år  utgjorde 18.892,-kroner som i all vesentlighet er salg

på Bjerkeflåta og Uvdal.

De nye fiskekortene vi fikk lagd, har fungert svært bra.

Budsjett og årsplan for 2002

Fiskekortsalg              kr.20.000,-
Renter                        kr.  3.000,-

Salgsprovisjon                                                  kr. 2.000,-

Kjøp av fjellørret                                                kr. 15.000,-

Møteutgifter                                                      kr. 1.000,-

Godtgjørelse til styret                                        kr. 3.500,-

Hjemmeside på numedal.net                              kr.    650,-

Miljøtiltak/vannsamling                                       kr. 5.000,-

Redigering av hjemmeside                                  kr. 5.000,-

Tilrettelegging for rullestolbrukere

ved Bjerkeflåta og Uvdal Camp.                           kr. 20.000,-

Uvdal den 15. januar 2002

Halvard Bjørnsrud
       
Leder