Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Informasjon
5. oktober 2000

Uvdalselva grunneierlag ble stiftet i konstituerende møte den 26.juni 1990 og er en sammenslutning av eiere av fiskeretter i Uvdalselva fra Fønnebøfjorden til "åmot" Tøddøla og Jønndøla.

Grunneierlagets vedtekter har bestemmelser om at: "Laget skal arbeide for å øke produksjon av fisk,sette ut fjellørret"."Etter at kostnad til administrasjon er dekket, kostnader ved kjøp av og utsett av fjellørret i Uvdalselva er dekket, skal overskytende midler nyttes til miljøforebyggende tiltak".

I sommer ble det satt ut 400 stk. tosommerrig fisk i elva.  Grunneierlaget har opprettet avtale med fiskeleverandøren om årlig levering  fjellørret                                                                   

Fylkesmannen har gitt Grunneierlag en 3 årig tillatelse  til å sette ut flerårig ørret av varierende størrelse i Uvdalselva. Fylkesmannen skriver i sin tillatelse:   "Hensikten er å styrke ørretbestanden for å bedre fiskemulighetene i vassdraget hvor fiske er tilgjengelig gjennom fiskekort og hvor kultiveringstiltakene har medført økt interesse fiske og økt fiskekortsalg"                                  

Grunneierlaget har bygd 24 terskler som miljøforbedrende tiltak i Uvdalselva. Asker og Bærum Kraftselskap (utbygger/regulant) har bygd 3. I høst er det utført møljøforbedrende tiltak for kr. 9.963,-  og  forutsetningen for utbetaling av  bevilget tilskudd  på kr. 10.ooo,- er dermed oppfylt

Selvbetjeningskasse for salg av fiskekort har i år vært  utplassert i Uvdal Alpinsenter.

Uvdalselva Grunneierlag er deltaker i: "Driftsplaner for Numedalslågen med sidevassdrag"  Grunneierlaget har bidratt med kr.5.ooo,- til arbeidet. For Uvdalselva forligger det så langt ingen ferdig utarbeid driftsplan.

I 1998 ble det solgt fiskekort for kr.14.360,-  Fiskekortsalget for 99 ligger an til å bli som året før. Dog slik at 10 % salgsprovisjon  kommer til fradrag.

Grunneierlaget har pr 31.12. 98 en egenkapital på. kr. 36.584,82    

Virksomheten har til nå vært som følger: Fiskekortsalg   kr. 95.499,-    Tilskudd  kr.144.000,- Utført miljøforbedrende arbeide  kr. 142.879,-  Innsett av fjellfisk kr 37.401,- Adm. kr.14.460,-  Møteutgifter kr 7.175,-   

Uvdal  5. des. 1999

Halvard Bjørnsrud  
formann